Integritetspolicy

Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar denna information samt vilka rättigheter du har. Policyn gäller samtliga LTG Displays tjänster.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Vi hanterar Kunduppgifter och Trafikuppgifter.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Tillhandahållande av tjänster
Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal

Efterlevnad av lagar
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

  • Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information.
  • Vi samlar in uppgifter som genereras när du använder vår programvara.
  • Vi samlar in uppgifter som genereras när du ringer eller när du skickar e-post.
  • Vi samlar in uppgifter vid besök på våra hemsidor genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Andra bolag inom koncernen
Eftersom vi inom vår koncern har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter lämnas ut till andra bolag inom koncern.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning
Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet, till exempel för att kunna utföra support eller leverans av varor.

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Märk kuvertet ”Registerutdrag” och posta till:

LTG Display AB
Vintervägen 8
135 40 Tyresö

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter.

Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering).

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

COOKIES

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies på din utrustning.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig

LTG Display AB är personuppgiftsansvarig. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

LTG Display AB (org. nr. 556495-0029)
Vintervägen 8
135 40 Tyresö
Telefon: 08-712 56 30